تصاویر شخصی دکتر عباس کتابی
تصاویر شخصی دکتر عباس کتابی: عکس شماره 1 / 2
مراسم روز استاد-اردیبهشت 1392
تصاویر شخصی دکتر عباس کتابی
تصاویر شخصی دکتر عباس کتابی: عکس شماره 2 / 2
مراسم روز استاد- افتتاح بنیاد کتاب مطهر-اردیبهشت 1392
1