سوابق تحصیلی دانشگاهی

مقطع

رشته

گرایش

دانشگاه

کشور

سال اخذ

دکتری

مهندسی برق

قدرت

دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه پلی تکنیک گرونوبل(INPG)

ایران - فرانسه

1380

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

قدرت

دانشگاه صنعتی شریف

ایران

1374

کارشناسی

مهندسی برق

قدرت

دانشگاه صنعتی شریف

ایران

1373

 

   سوابق آموزشی

1376-1375

مربی- دانشگاه کاشان

دروس تدریس شده:

·         مدار الکتریکی 1و2

·         اندازه گیری الکتریکی

·         الکترونیک 1

·         الکترونیک صنعتی

·         ماشین الکتریکی 1و2و3

·         مبانی مهندسی برق

·         رله و حفاظت   

·         آز رله وحفاظت

·         تئوری جامع ماشینهای ‏الکتریکی ‏(ارشد)

·         الکترونیک قدرت 1 ‏(ارشد)

·         بررسی حالات گذرا در ‏‏سیستمهای قدرت(ارشد)

·         کنترل توان راکتیو (ارشد)

·         ریز شبکه های هوشمند (دکترا)

1382-1376

مدرس دانشگاه صنعتی شریف

1389-1380

استادیار-  دانشگاه کاشان

تاکنون-1389

دانشیار-دانشگاه کاشان


فعالیتها پژوهشی


کتب چاپ شده

ردیف

عنوان کتاب

نام ناشر

تاریخ چاپ

1

الکترونیک صنعتی: المانها، مدارها و کاربردها

انتشارات دانشگاه کاشان- انتشارات مرسل

چاپ اول: 1387

چاپ دوم: 1389

2

تئوری توان لحظه ای و کاربرد آن در بهبود کیفیت توان

انتشارات دانشگاه کاشان- انتشارات مرسل

1389

3

شبیه سازی سیستمهای قدرت با استفاده از نرم افزار MATLAB

انتشارات مرسل

چاپ اول:1390

چاپ دوم:1391

چاپ سوم:1392

4

Switching Overvoltages during Restoration: Evaluation and Control Using ANN

LAP LAMBERT Academic Publishing, Köln, Germany

2012


طرحهای پژوهشی

 

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

1

شبیه سازی دینامیکی بلند مدت سیستم های قدرت

پژوهشگاه نیرو

2

کاهش اختلاف فاز ایستا در حین بازوصل سیستم قدرت

معاونت پژوهشی، دانشگاه صنعتی شریف

3

استفاده از روش هارمونیک سوم مجازی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورها

معاونت پژوهشی، دانشگاه کاشان

4

مطالعه و طراحی فیلترهای اکتیو تکفاز و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی

معاونت پژوهشی، دانشگاه کاشان

5

انتخاب بهینه محل ادوات FACTS  برای شبکه برق منطقه­ای اصفهان

شرکت برق منطقه­ای اصفهان

7

سناریوهای بازیابی (بازوصل) شبکه برق منطقه ای اصفهان و عملکرد جزیره ای آن در شرائط خاموشی

شرکت برق منطقه­ای اصفهان

8

مدلسازی و شبیه سازی ادواتFACTS  در سیستمهای قدرت در حالت ماندگار

معاونت پژوهشی، دانشگاه کاشان

9

مدلسازی و شبیه سازی  نانو CMOS

پژوهشکده نانو- دانشگاه کاشان

10

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی اینورترهای متصل به شبکه برای سلولهای خورشیدی

معاونت علمی ریاست جمهوری- ستاد میکروالکترونیک

 


  1. مقالات  چاپ شده در ژورنالهای داخلی و خارجی

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

صفحات

شماره

سال

نمایه علمی

نویسندگان

1

Optimization of Variable-Capacitance Micromotor Using Genetic Algorithm

Journal of Micro-Electromechanical Systems (IEEE)

497-504

2

2011

ISI

A. Ketabi,

M.J. Navardi

 

2

Using Artificial Neural Network to Analyze Harmonic Overvoltages during Power System Restoration

European

Transactions

on

Electrical

Power (Wiley)

1-13

1

2010

ISI

A. Ketabi, I.Sadeghkhni, R.Feuillet

3

Single Phase Transformer Modeling for Inrush Currents Simulation Using Differential Evolution

European

Transactions

on

Electrical

Power (Wiley)

402-411

22

2012

ISI

A. Ketabi,

M. Naseh

4

Application of the Ant Colony Search Algorithm to Reactive Power Pricing in an Open Electricity Market

International Journal of Electrical Power & Energy Systems (Elsevier)

622-628

6

2010

ISI

A. Ketabi,

A. Alibabaee

R. Feuillet

5

Optimization Shape of Variable Capacitance Micromotor Using Differential Evolution Algorithm

Mathematical Problems in Engineering

1-15

ID 909240

2010

ISI

A. Ketabi,

M.J. Navardi

 

6

Ant Colony Search Algorithm for Optimal Generators Startup during Power System Restoration

Mathematical Problems in Engineering

1-11

ID 906935

2010

ISI

A. Ketabi,

R. Feuillet

7

Power System Analysis for Nonsinusoidal Steady State Studies Based on Wavelet

مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

36-27

2

1387

علمی پژوهشی

ISC

A. Ketabi,

M. Khoshkholgh

8

A New Approach to Nonsinusoidal Steady- State Power System Analysis

Mathematical Problems in Engineering

1-18

ID 584637

2009

ISI

A. Ketabi,

M. Khoshkholgh

R. Feuillet

9

Overvoltages Study during Three-Phase Transformer  Energization Using Artificial Neural Network

International Review of Electrical Engineering ‎‎

1-9

No.1

2010

ISI

A. Ketabi, I.Sadeghkhni,. R.Feuillet

10

Artificial Neural Network based Approach to Analyze Transient Over-voltages during Capacitor Banks Switching

International Journal of

Computer Applications

(IJCA)

5–11

2

2011

علمی پژوهشی

I.Sadeghkhni,.

A. Ketabi, R.Feuillet

11

Control Of Shunt Reactor Overvoltages By Controlled
Switching During Power System Restoration

Journal of Circuits, Systems, and Computers

(World Scientific)

1-15

Vol-21, No.7

2012

ISI

I.Sadeghkhni,.

A. Ketabi, R.Feuillet

12

Artificial Neural Network Based Method to Mitigate Temporary Over-voltages

Majlesi Journal of Electrical Engineering

15-23

Vol-9, No.3

2011

ISC

I.Sadeghkhni,.

A. Ketabi, R.Feuillet

13

A New Method for Optimal Harmonic Meter Placement

American Applied Science

1499-

1505

 

11

2008

علمی پژوهشی

A. Ketabi,

S.A. Hosseini

14

A Novel Integrated SET based Inverter for Nano Power Electronic Applications

American Applied Science

219-

222

3

2008

علمی پژوهشی

N. Moezi,

D. Dideban

A. Ketabi,

15

New Approach to Standing Phase Angle Reduction for Power System Restoration

European Transaction on Electrical Power (Wiley)

301–308

12

2002

ISI

A. Ketabi,

A.M. Ranjbar, R.Feuillet

16

A New Method for Load Steps Calculation during Power System Restoration

Scientia Iranica, International Journal of Science and Technology

328-335

4

2002

ISI

علمی پژوهشی

A. Ketabi,

A.M. Ranjbar, R.Feuillet

17

Analysis and Control of Temporary Overvoltages for Automated Restoration Planning

IEEE Transactions on Power Delivery

1121-1127

4

2002

ISI

A. Ketabi,

A.M. Ranjbar, R.Feuillet

18

A Method for Reduction of Power System Transient Model

مجله برق

21-27

3

1378

علمی ترویجی

M.Vakilian, A. Ketabi

 

19

Switching Overvoltages Analysis during Shunt Reactor Energization Using ANN

Engineering

Intelligent Systems

223–233

Vol.4

2012

ISI

A. Ketabi, I.Sadeghkhni,. R.Feuillet

20

Optimization Shape of Variable Capacitance Micromotor Using Seeker Optimization Algorithm

Journal of Electrical Engineering & Technology(JEET)

212-220

Vol.7, no.2

2012

ISI

A. Ketabi,

M.J. Navardi

 

21

Power Quality Meters Placement Using Seeker Optimization Algorithm for Harmonic State Estimation

International Journal of Electrical Power & Energy Systems (Elsevier)

141-149

43

2012

ISI

A. Ketabi,

 M..R Sheibani,

S.M Nosratabadi

22

Optimal PMU Placement with Uncertainty Using Pareto Method

Mathematical Problems in Engineering

1-14

ID

501893

2012

ISI

A. Ketabi,

 S.M Nosratabadi

M..R Sheibani,

23

کنترل توان اکتیو و راکتیو یک توربین بادی با ژنراتور دوسو تغذیه DFIG)) توسط روش کنترلی تک‌سیکلی

مجله مدیریت انرژی

10-1

شماره 2

1390

ISC

عباس کتابی

  علی یزدخواستی

24

Study of Transformer
Switching Overvoltages during Power System Restoration
Using Delta-Bar-Delta and Directed Random Search
Algorithms

International Journal of Emerging Electric Power Systems

1-22

Vol.13, Issue 3

2012

Scopus

I.Sadeghkhni,.

A. Ketabi,  

R.Feuillet

25

Delta-Bar-Delta and
Directed Random Search Algorithms to Study Capacitor Banks Switching
Overvoltages

Serbian Journal of Electrical Engineering

217-229

vol. 9,

no.
2

2012

علمی-پژوهشی

I.Sadeghkhni,.

A. Ketabi,  

R.Feuillet

26

An Approach to
Evaluate Switching Overvoltages during Power System Restoration

Serbian Journal of Electrical Engineering

171-187

vol. 9,

no.
2

2012

علمی-پژوهشی

I.Sadeghkhni,.

A. Ketabi,  

R.Feuillet

27

Network Switching and Voltage Evaluation During Power System Restoration

Electrical Engineering (Springer)

241-253

vol. 95,

no.
3

2013

ISI

A. Ketabi, I.Sadeghkhni,. R.Feuillet

28

Radial Basis Function Neural Network Application to Power System Restoration Studies

Computational Intelligence and Neuroscience

1-10

vol. 2012, ID 654895

2012

Scopus

I.Sadeghkhni,.

A. Ketabi,  

R.Feuillet

29

Radial Basis Function Neural Network Application to Measurement and Control of Shunt Reactor Overvoltages based on Analytical Rules

Mathematical Problems in Engineering

1-14

vol. 2012, ID 647305

2012

ISI

I.Sadeghkhni,.

A. Ketabi,  

R.Feuillet

30

Mitigation of Shunt Reactor Overvoltages Using Delta-Bar-Delta and Directed Random Search Algorithms

PRZ ELEKTROTECHNICZN

(Electrical Review)

269-274

12a

2012

ISI

I.Sadeghkhni,.

A. Ketabi,  

 

31

A New Control Strategy for Active Power Line Conditioner (APLC) Using Adaptive Notch Filter

International Journal of Electrical Power & Energy Systems (Elsevier)

31-40

47

2013

ISI

A. Ketabi,  

M. Farshadnia,

M. Malekpour

R.Feuillet

32

The Study of Switching Overvoltages under
Power System Restoration Scenario Using
Extended Delta-Bar-Delta Algorithm

International Journal of Emerging Electric Power Systems

219-230

Vol.14, Issue 3

2013

Scopus

I.Sadeghkhni,.

A. Ketabi,  

R.Feuillet

33

Investigation of Transmission Line Models for
Switching Overvoltages Studies

International Journal of Emerging Electric Power Systems

231-238

Vol.14, Issue 3

2013

Scopus

I.Sadeghkhni,.

A. Ketabi,  

R.Feuillet

34

Efficiency Improvement and Torque Ripple Minimization of Switched Reluctance Motor Using FEM and Seeker Optimization Algorithm

Energy Conversion and Management (Elsevier)

237–244

Vol 78

2014

ISI

A. Ketabi,

M.J. Navardi

   1. مقالات ارائه شده در همایشهای علمی

ردیف

عنوان مقاله

عنوان همایش علمی

تاریخ ارائه

نویسندگان

1

جایابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده در سیستم­های قدرت با استفاده از الگوریتم تکاملِ دیفرانسیلی

بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

1391

مجید رضوانی

عباس کتابی

2

روشی نوین برای کاهش اضافه‌ولتاژهای هارمونیکی درحین برقدارکردن ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از کلیدزنی کنترل‌شده

بیست وششمین کنفرانس بین المللی برق

1390

ایمان صادق خانی عباس کتابی

 

3

کنترل تک سیکلی ژنراتور دوسو تغذیه DFIG جهت تولید توان در یک توربین بادی

بیست وششمین کنفرانس بین المللی برق

1390

علی یزدخواستی

عباس کتابی

4

تعیین پارامترهای مدل هیسترزیس هسته ترانسفوماتور بااستفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوگر و مقایسه آن با روش تکامل دیفرانسیلی

هیجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

1389

عباس کتابی- مجتبی ناصح

5

کنترل تک سیکلی فیلتر قدرت اکتیو سه فاز با عملکرد برداری

هیجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

1389

عباس کتابی- مجتبی ناصح

6

روشی جدید جهت شبیه سازی جریان هجومی ترانسفورماتور های تکفاز با استفاده از الگوریتم بهینه کننده جستجوی گروه

هیجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

1389

عباس کتابی- مجتبی ناصح

7

جایابی بهینه اندازه گیرها به منظور تخمین حالت هارمونیکی بااستفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی

بیست وپنجمین کنفرانس بین المللی برق

1389

عباس کتابی- محمد رضا شیبانی - سید مصطفی نصرت آبادی

8

بررسی و تحلیل اضافه ولتاژهای هارمونیکی در ترانسفورماتورهای سه فاز درحین بازگردانی سیستم های قدرت

بیست وپنجمین کنفرانس بین المللی برق

1389

عباس کتابی

 ایمان صادق خانی

9

بهینه سازی راندمان موتورهای القایی سه فاز براساس روشی مبتنی بر تغییر اتصال سیم پیچی استاتور

دومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

1388

عباس کتابی

 ایمان صادق خانی

10

تعیین ترتیب بهینه وارد کردن اجزای سیستم قدرت حین بازگردانی شبکه های برق  با استفاده از الگوریتم PSO

بیست وچهارمین کنفرانس بین المللی برق

1388

عباس کتابی- مسیح شاهانی

11

تخمین اضافه ولتاژهای هارمونیکی در ترانسفورماتورهای قدرت درحین بازگردانی با استفاده از شبکه عصبی

بیست وچهارمین کنفرانس بین المللی برق

1388

ایمان صادق خانی عباس کتابی

12

تعیین پارامترهای مدل هیسترزیس هسته ترانسفوماتور بااستفاده از روشهای بهینه سازی هوشمند

بیست وچهارمین کنفرانس بین المللی برق

1388

عباس کتابی- مجتبی ناصح

13

مطالعه انتشار امواج غیر سینوسی متناوب در حوزه موجک

هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

1388

عباس کتابی-

محمد خوش خلق

14

شناسایی و تفکیک جریان منابع هارمونیکی در سیستمهای توزیع با استفاده از مشخصه هارمونیکی بارها و روش تجزیه مقادیر ویژه

بیست وسومین کنفرانس بین المللی برق

1387

احمد حسینی- عباس کتابی- وجیه اله پارسایی و مجید وفایی

15

قیمت گذاری توان راکتیو با استفاده از الگوریتم مورچگان و توابع هدف و هزینه جدید

پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

1386

عباس کتابی- احمد علی بابایی-مهدی نیکزاد

16

روشی جدید بر اساس تجزیه مقادیر ویژه و الگوریتم ژنتیک برای جایگذاری اندازه گیرهای هارمونیکی

بیست و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق

1386

عباس کتابی- احمد حسینی

17

Estimation of Temporary Overvoltages during Power System Restoration using Artificial Neural Network

 15th International Conference on Intelligent System Applications to Power Systems, 2009, ISAP '09.

2009

Sadeghkhani, I. Ketabi, A.

 Feuillet, R.

18

New Approach to Harmonic Overvoltages Reduction during Transformer Energization via Controlled Switching

 15th International Conference on Intelligent System Applications to Power Systems, 2009, ISAP '09.

2009

Sadeghkhani, I. Ketabi, A.

 Feuillet, R.

19

Optimal PMU Placement Based on Mean Square Error Using Differential Evolution

Algorithm

Power Quality Conferece (PQC)

 

2010

Ketabi, A.

Nosratabadi, S.M

Sheibani, M.R

20

New method for inrush current mitigation using series voltage-source PWM converter for three phase transformer

Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC)

2011

Ketabi, A.

Hadidi , A.R.

21

Development of an Expert System for Power System Restoration Using Finite State Machine Concepts

Proceedings of 15th  International Power System Conference, PSC’2000

Nov. 2000

A. Ketabi,

 A.M. Ranjbar, R.Feuillet

22

An Approach for Optimal Units Start-up during Bulk Power System Restoration

Proceedings of LESCOPE’01 (2001 Large Engineering Systems Conference on Power Engineering)

July 11-13, 2001

A. Ketabi,

 A.M. Ranjbar, R.Feuillet

23

Application of Finite State Machines Concepts for Scheduling of Generic Restoration Actions.

Proceedings of 35th University Power Engineering Conference (UPEC’2000)

2000

A. Ketabi,

 A.M. Ranjbar, R.Feuillet

24

Long –Term Dynamics Simulation for Power System Restoration

Proceedings of 14th  International Power System Conference, PSC’99

1999

A. Ketabi,

 A.M. Ranjbar, R.Feuillet

25

A new method for dynamic calculation of load steps during power system restoration

Proceedings of IEEE/CCECE,

2000

A. Ketabi,

 A.M. Ranjbar, R.Feuillet

26

Long –Term Dynamics Evaluation in Restoring Customer Loads

Proceedings of the American Power Conference (APC’00), 62st  Annual Meeting

2000

A. Ketabi,

 A.M. Ranjbar, R.Feuillet

27

New Approach to Standing Phase Angle Reduction for Power System Restoration

Proceedings of IEEE Budapest Power Tech’99 conference,

1999

A. Ketabi,

 A.M. Ranjbar,

28

Using Neural Network for Robust Control of Induction Motors

Proceedings of 7th International conference on Electrical Engineering

1999

A. Ketabi,

 N. Sadati

29

Single port Power System Reduction for Transient Studies

Proceedings of 10th International Power System Conference, PSC’95

1995

A.Ketabi M.Vakilian

 

30

A Method for Reduction of Power System Transient Model

Proceedings of 1999 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference,

1999

A.Ketabi M.Vakilian

 

31

 تخمین پارامترهای ماشین القایی با الگوریتم رقابت استعماری

پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

شهریور91

مهدی زراعتی

عباس کتابی

32

تحلیل چگالی شار مغناطیسی کویل ابررسانای تروئیدی مارپیچی با رویکرد اجزاء محدود

سومین کنفرانس ملّی پیشرفت‌های ابررسانایی

اردیبهشت 91

عباس کتابی،

میثم زاهدی نژاد،

مسعود مطیعی راد،

33

بکارگیر‏ی نسل دوم ابررساناها دمای بالا در هسته‏ ی SMES

سومین کنفرانس ملّی پیشرفت‌های ابررسانایی

اردیبهشت 91

مسعود مطیعی راد

عباس کتابی،

میثم زاهدی نژاد،

34

جایابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده در سیستم های ‏قدرت با استفاده از الگوریتم تکاملِ دیفرانسیلی

بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران‏

اردیبهشت 91

مجید ‏رضوانی

عباس کتابی

35

A new method for load sharing among distributed generation resources

Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC)

2013

Aliabadi, S.F. ; Mohammadi, H. ; Ketabi, A. ;

 Motiee Rad, S.M.

 

 

  1. سرپرستی پایان‌‌نامه‌های کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان پایان‌نامه

نام دانشجو

تاریخ خاتمه

 
 

1

پخش بار بهینه ( OPF) برای سیستم های قدرت با تولید غیر متمرکز و خصوصی با استفاده از الگوریتم کلنی مورچه ها

احمد علی بابائی

تیر ماه 1386

 

2

مدلسازی و شبیه سازی سیستم قدرت  در حالت دایمی سینوسی بر پایه توابع موجک

محمد خوش خلق دشتکی

تیر ماه 1386

 

3

شناسایی منابع هارمونیکی و جایابی بهینه اندازه گیرها در سیستم های قدرت

سید احمد حسینی

مهر 1386

 

4

مطالعه و بررسی استفاده از ادوات جدید نانوالکترونیک در مبدلهای نانوالکترونیک قدرت

نگین معزی

اردیبهشت ماه 1387

 

5

استفاده از شبکه عصبی برای ارزیابی اضافه ولتاژ گذرا و رزونانسی در حین بازگردانی سیستمهای قدرت

ایمان صادق خانی

آذر ماه 1388

 

6

مدلسازی و شبیه سازی نانو موتورهای خازنی با روش FEM

محمد جواد نوردی

آذر ماه 1388

 

7

شناسایی پارامترهای مشخصه هیسترزیس ترانسفورماتورها با استفاده از تکنیکهای محاسبات نرم

مجتبی ناصح

مرداد ماه 1389

 

8

تعیین توالی راه اندازی بهینه نیروگاهها در حین بازگردانی شبکه های برق با استفاده از الگوریتم PSO

 

مسیح شاهانی

بهمن ماه 1388

 

9

ارائه روشی  جدید برای تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی درترانسفورماتوهای قدرت

هادی شفیعی

بهمن ماه 1388

 

10

بازگردانی سیستم های قدرت خصوصی شده و با وجود منابع تولید پراکنده

محسن کلانتری زاده

بهمن ماه 1388

 

11

شبیه سازی دینامیک بلند مدت سیستمهای قدرت در حین بازوصل

مجید محمودوند

اسفند 1387

 

12

جایابی بهینه دستگاههای اندازه گیری با لحاظ عدم دقت آنهاو عدم قطعیت پارامترهای شبکه جهت تخمین حالت هارمونیکی سیستمهای قدرت با روش SOA

محمدرضا شیبانی

 

بهمن ماه 1389

 

13

جایابی واحد اندازه گیر فیزوری برای تخمین حالت ماندگار سیستم قدرت با روش DE

سید مصطفی نصرت آبادی

بهمن ماه 1389

 

14

کنترل توان اکتیو و راکتیو یک توربین بادی با ژنراتور

دوسوتغذیه با استفاده از روش کنترل تک سیکلی

علی یزدخواستی

اسفند ماه 1389

 

15

استحصال حداکثر توان از ژنراتور PMSG نیروگاه بادی با استفاده از منطق فازی

مسعود مرادی

تیر 1389

 

16

 بررسی،شبیه سازی و ساخت اینورتر سه فاز سه سطحی به روش کاهش هارمونیکهای انتخابی SHM-PWM

محمد علی سریار

دی 1389

 

17

تعیین موقعیت منبع افت موقت ولتاژ در سیستمهای قدرت 

زینب مساح

شهریور 90

 

18

انتخاب نوع و مکان فیلتر های پسیو در یک شبکه توزیع هارمونیکی

احمد معتمدی

مهر 90

 

19

برنامهریزی توان راکتیو در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی

سید جلیل رضازاده

مهر 90

 

20

هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه های قدرت صنعتی با استفاده از روش بهینه سازیDE

سمانه کیوانی پور

مهر 90

 

21

تعیین ظرفیت  بهینه سیستم های تولید همزمان و بهره برداری بهینه  از آنها بوسیله الگوریتم های هوشمند

مهشید کریم

بهمن 90

 

22

تقسیم بار در اینورترهای موازی میکروگرید با حضور بارهای غیر خطی

صابر فلاحتی

بهمن 90

 

23

استفاده از مبدل منبع ولتاژ  PWM  سری جهت حذف جریان هجومی ترانسفورماتورهای قدرت

حدیدی

شهریور 90

 

24

کاربرد تکنیک OCC برای کنترل و دریافت توان بیشینه از
 مبدل سلول
خورشیدی متصل به شبکه

طباطبایی

شهریور91

 

25

طراحی فیلتر پسیو چند منظوره جهت بهبود کیفیت توان بارهای غیر خطی و نامتعادل

رضوانی

شهریور91

 

26

تقسیم بار در اینورترهای موازی میکروگرید با حضور بارهای نامتعادل

زراعتی

شهریور91

 

27

جایابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده در سیستمهای قدرت با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی پارتو(Pareto-DE)

مجید رضوانی

مرداد90

 

28

طراحی سیستم کنترل توان برای ادوات ذخیره کننده انرژی در یک ریز شبکه دارای منابع تولیدپراکنده

سعید غفاری مقدم

اسفند 91

 

29

طراحی مفهومی، مدلسازی و شبیه سازی سیستم ابررسانای ذخیره کننده انرژی مغناطیسی

سید مسعود مطیعی راد

اسفند 91

   1. عضویت در مجامع علمی

عنوان

تاریخ

عضو کمیته علمی پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

1385- 1386

انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا (IEEE)

2008-2011

کمیته تدوین استاندارد ترانسفورماتورهای انتقال و توزیع

1382-1381

عضو شورای مرکز رشد، دانشگاه کاشان

1390-1383

مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی "مهندسی و مدیریت انرژی"

تاکنون-1388


عناوین

عنوان

تاریخ

دانش آموخته ممتاز دوره دکترای دانشگاه صنعتی شریف

1380

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان

1381

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان

1388

استاد نمونه آموزشی-دانشگاه کاشان

1388

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان

1390

پژوهشگر برتر استان اصفهان

1390

پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان

1391

 

فعالیتها اجرایی


عنوان فعالیت

تاریخ

رییس دانشگاه کاشان

1390تیر-1392 اسفند

معاون طرح وتوسعه، دانشگاه کاشان

1390-1388

رییس دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

1388-1386

معاون اداری و مالی، دانشگاه کاشان

1385-1383

معاون پژوهشی، دانشگاه کاشان

1383-1382

مدیر مرکز رایانه و اطلاع رسانی، دانشگاه کاشان

1382

مدیر گروه مهندسی برق، دانشگاه کاشان

1382-1380

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 1902